Beňadovo

Obecné zastupiteľstvo v Beňadove je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňadovo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:
 
určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
schvaľuje záverečný účet obce,
schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.
 
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.
 
  
Miestne zastupiteľstvo:

Jozef Bugaj,

Patrik Graňák,

Ing. Dominik Iglarčík,

Jaroslav Kubaľák,

Ing. Vladislav Páterek,

Ján Páterek

Pavol Motýľ

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Dátum : 2022-07-23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí