Beňadovo

22

Schválený projekt obce Beňadovo má za cieľ dosiahnutie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom.

Nastavený cieľ dosiahneme realizáciou stavebných úprav v aktivite „Zníženie energetickej náročnosti OÚ s KD“, ako zateplenie obalového a strešného plášťa, výmenou okenných konštrukcií, vyregulovaním vykurovacej sústavy, výmenou svietidiel a rozvodovej skrine. Objekt bol daný do užívania v roku 1960. Priestory prízemia sa využívajú na administratívne úkony a kontakt s verejnosťou. Vstup do objektu je zabezpečený bezbariérovo. Významnými merateľnými ukazovateľmi je dosiahnutie zníženia spotreby energie o 44,9% MWh/rok, zároveň sa dosiahne zníženie spotreby primárnej energie vo verejnej budove na úroveň miesta spotreby A1 a zníženie emisií skleníkových plynov, produkcie emisií PM10, SO2 a NOx.

Realizácia projektu je naplánovaná na 10/2018 – 10/2019

Celková výška oprávnených výdavkov je 245 551,78 EUR

Zazmluvnená výška NFP je 233 247,19 EUR

Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Pozrieť pdf súbor tu