Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 


dátum zverejnenia 14.10.2021 a dátumom zvesenia 25.10.2021 do 12.00 h.


Výzva na predkladanie ponúk  dátumom zverejnenia 08.10.2021 a dátumom zvesenia 20.10.2021 do 12.00 h.


Prieskum trhu dátum zverejnenia 07. 10.2021 a dátum zvesenia 17.10.2021.


Wifi pre Teba v obci Beňadovo“    dátumom zverejnenia 20.08.2021


Výzva na predloženie ponúk  Prístavba ZŠ Beňadovo  dátum zverejnenia 06.08.2021 a dátum ukončenia výzvy 18.08.2021. 


" Prístavba ZŠ Beňadovo"  dátum zverejnenia 27.07.2021 a ukončenie predkladania ponúk 04.08.2021 

 


PO - Mš Beňadovo  dátum zverejnenia 20.07.2021.  dátum ukončenia predkladania ponúk 26.07.2021

 


 

Prístavba ZŠ Beňadovo

Miestne komunikácie obci Beňadovo


Miestne komunikácie v obci Beňadovo

 


,, Beňadovo,  Chodník pri št. ceste III/2275-SO 01-ETAPA I              2.11.2020

  31.5.2019                            Výzva na predkladanie ponúk „Wifi pre Teba v obci Beňadovo“

 


24.9.2018                                                  Výzva na predloženie cenových ponúk -

                                                   Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.


 4.9.2018                                                Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko.

      Prilohač.1,      Priloha č.2,   Projektová dokumentácia č.3,   Príloha č.4 - výkaz výmervýkaz výmer,   Predkladanie ponúk  


20.07.2018             Zmluva o dielo č.02/2018- Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II 


20.07.2018                                Výzva -Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II


18.4.2018                                                Zmluva o dielo - Prístavba Hasičskej zbrojnice      


18.4.2018                                            Výkaz výmer - Prístavba hasičskej zbrojnice-zadanie        


18.4.2018                                    Výzva na predkladanie ponúk - Prístavba hasičskej zbrojnice


22.03.2017                                   Výzva na predloženie ponúk     Miestna komunikácia krajisko ...                                                   


16.1.2017                                                Vyzva obec Benadovo Ing.činnosť


16.1.2017                                                 Vyzva obec Benadovo projektová dokumentácia


11.1.2017   Výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – spracovanie zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Beňadovo.


11.1.2017 Vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre obstaranie zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce Beňadovo.


3.11.2016                              Výzva na predkladanie ponúk na rozšírenie vodovodu v obci Beňadovo