Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

                                                                      Názov zmluvy                                                        Dátum zverejnenia   
  Zmluva o dielo - STAVPOČ 21.12.2018
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku 18.12.2018
  Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2018
  Zmluva o spracovaní osobných údajov 12.12.2018
  Zmluva o dielo č. 029/2018,,Detské ihrisko-Beňadovo 21.11.2018
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 31.10.2018
  Mandátna zmluva DAQE Slovakia 19.10.2018
Zmluva o dielo č.03/2018 22.10.2018
Zmluva o poskytnutí NFP - Dom nádeje Zmluva o poskytnutí NFP - Dom nádeje 19.10.2018
  Autorská zmluva 16.10.2018
Zmluva o dielo Stavpoč 9.10.2018
Dohoda-UPSVR0t01 3.10.2018 
Dňodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2018. 12.9.2018
Zmluva o dielo  -Materská škola v Beňadove - novostavba:projektová dokumentácia  3.9.2018
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 31.08.2018 
Zmluva o dielo 14.8.2018
Zmluva o dielo 1.8.2018
Zmluva o spracovaní osovných údajov 16.7.2018 
Zmluva o výpožičke 28.6.2018
Rámcová zmluva 5.6.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000963-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 4.6.2018
Dohoda 50J 29.5.2018
Zmluva o dielo 25.05.2018
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov 9.5.2018
Zmluva o kontrolnej činnosti 2.5.2018
Zmluva o poskytnutí služieb-Brantner Fatra 30.4.2018
Zmluva č.38 614 24.4.2018
Zmluva Natur-Pack 23,4.2018
Zmluva o zabezpečení služieb 26.3.2018
Zmluva o grantovom účte 26.3.2017
Dohoda - ÚPSVaR 20.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018, Športový klub Beňadovo 15.2.2018
    Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadm 28.1.2018
Ochrana osobných údajov 18.1.2018
Zmluva o zneškodňovaní odpadu 10.1.2018