Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            

30.12.2020

DOHODA č. 20/21/010/56               Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.12.2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00€ Obec Beňadovo 
4.12.2020 Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke č. KRHZ_ZA VO 5612020    
 1.12.2020 Zmluva o výpožičke 0,00€   Slovenská republika – Štatistický úrad SR Miletičova 3 824 67  Bratislava 
13.11.2020 Dodatok k Zmluve o odbere odpadu    20 Eur bez DPH/1 tona Peter Bolek - EKORAY
13.11.2020 Zmluva o dielo    24 563,94 Eur             DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o
10.11.2020. Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a verejných funkcionárov    
10.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci   inisterstvo financií Slovenskej republiky
12.10.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (odber pitnej vody)   Majda Tomáš

07.10.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  

22.09.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve    Dominik Kováľ
22.9.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   Triebel Tomáš
16.09.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (odber pitnej vody) Kubalák Peter   Kubalák Peter
16.09.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Hušlová   Hušlová Agneša
 28.08.2020  Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kovaľová   Kováľová Helena 
19.08.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály   Eva Graňáková
 13.11.2020 Dodatok č. 1 Zámennej zmluvy - Anna Blahútová    
17.08.2020 Zámenná zmluva Blahútová Anna   Blahútová Anna 
14.08.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály   Eduard Motýľ
05.08.2020 Prenájom priestorov sály a kuchyne kultúrneho domu    Denisa Podstrelená
13.11.2020. Dodatok č. 1 Zámennej zmluvy     Páterek Ján
04.08.2020 Zámenná zmluva    Ján Páterek
            31.07.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena   Spolumajiteľstvo bývalých urariaristov
31.07.2020 Zámenná zmluva   Kadúcová Justína
30.07.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD   Triebeľ František
29.07.2020 Kúpna zmluva č. 08/2020   NetworkPlus, s. r. o.
28.07.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby   Triebeľ Vladimír
 28.07.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (ober pitnej vody)   Miroslav Podstrelený
 28.07.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (ober pitnej vody)   Miroslav Paterek 
15.07.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (ober pitnej vody)   Štefan Bugaj
14.07.2020 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva    Mišutka Zdeno
10.07.2020 Dohoda o poplatku za poskytované služby (ober pitnej vody)   Ondrek Peter
9.7.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby DV7/2020 0,50 €/m3 Peter Bajčičák
24.06.2020 Biznis plus poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov  167,79 ČSOB poisťovňa, a. s.
 24.06.2020  Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   Ministerstvo pôdohospodárstva 
08.06.2020. Nájomná zmluva o prenájme priestorov KD    
 05.06.2020. Nájomná zmluva o prenájme prenájme priestorov sály KD v Beňadove    
3.6.2020 Zmluva o výpožičke    
5.5.2020  dodatok k Zmluve zverejnenej 04.02.2020 - Zmluva o poskytovaní služieb - dodávateľ V.O.V.S, s.r. o.

3900,00 Eur

V.O.V.S, s. r. o.
15.4.2020 Kúpna zmluva Triebeľ    
15.4.2020 Zámena pozemkov Páterek .  
09.04.2020 Kúpna zmluva - Kováľ - Dominik Kovaľ
06.04.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.04.2016 9037,14 Eur STAVPOČ s. r. o.
01.04.2020 Leasingová zmluva - ČSOB Leasing, a.s
27.03.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.04.2016   STAVPOČ s. r. o
 20.03.2020  Zmluva č. 320 0581  3000€ Dobrovoľná požiarna ochrana SR 
 17.2.2020  Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1 1697,40 Eur  ČSOB Poisťovňa, a. s 
14.02.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 17.04.2018 - NATUR- PACK, a. s
 7.2.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok   Pôdohospodárska platobná agentúra
06.02.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok   Ministerstvo životného prostredia
04.02.2020  Zmluva o poskytovaní služieb 3000,00 Eur V.O.V.S, s. r. o.
 28.01.2020 Zmluva o nájme hnuteľných veci 38,28 Eur/mesiac ExtremeComputers
 21.01.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071W962 11 400.00€  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
 17.01.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60,00 Blahútová Anna
15.01.2020 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 660,00 Pyrokomplex, s. r. o.,
15.1.2020 Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a. s.
13.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 4000,00 Eur ŠK Beňadovo
09.01.2020 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60€  Agnesa Kubeková 
09.01.2020 Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 21/019/19 100111,61 Eur  Prima banka Slovensko, a. s.